Revisorerna kritiska till SBF-styrelsen, Ogier hoppas på fem tävlingar i höst och WRC-profil lyfter fram Rally Sweden som ett lysande exempel!

Blogg

Vissa saker tråkigare än andra att behöva skriva om som idag, när jag fick ta del av revisorernas granskning av SBF. Jag kan inte säga att det kom som en chock när revisorerna som är satta att granska Svenska Bilsportförbundets verksamhet väljer att inte rekommendera att Förbundsstyrelsen får ansvarsfrihet för 2019. Har via olika källor under våren fått underhandsinformation om att allt stod inte rätt till och det som verkar vara droppen, var det som jag och många med mig tyckte stenkorkade beslutet att förlägga ett av höstens styrelsemöten till USA. Redan den 19 augusti påpekade jag det olämpliga med en sådan resa i Motorbloggen. Då var dock redan de sju deltagarna så svårt ansatta av den fartblindhet som lätt drabbar folk när det inte är ens egna pengar som rullar. Nu har dock auktoriserade revisorn Marcus Lexing lyft upp saken till en helt ny nivå när han alltså menar att ansvarsfrihet inte kan medges för styrelsen. Inte bara ny nivå, utan detta lär även vara unikt inom Riksidrottsförbundet, att ett förbund inom RF inte hanterar medlemmarnas pengar på avsett vis. Lexing skriver vilket går att läsa i SBF:s Verksamhetsberättelse för 2019: 

Uttalande med avvikande mening.

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Svenska Bilsportförbundet för år 2019. Som en följd av det förhållande som beskrivs i avsnittet ”Grund för uttalanden” avstyrker vi att förbundsmötet beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

  Grund för uttalande

  Som framgår av förvaltningsberättelsen har ett styrelsemöte och strategimöte förlagts i USA. Denna har föranlett en kostnad om ca 300 tkr. Vi finner att det föreligger en risk att förbundet kostnader inte står i proportion till den nytta förbundet åtnjutit varför förbundet kan ha drabbats av ekonomisk skada. 

  Mot bakgrund av detta avstyrker vi att förbundsmötet beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

  Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet ”Revisorns ansvar”. Vi är oberoende i förhållande till enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

  Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

  Styrelsens ansvar

  Det är styrelsen som ansvarar för förvaltningen.”.

  Vid sidan av detta så redovisar även förbundet en förlust på strax över 800 000 kronor vilket är en kraftig försämring mot budget, enligt denna skulle årets förlust landat på cirka 250 000 kronor. Som skäl till detta skriver man,” Både sviktande intäkter och ökande kostnader har varit anledning till att budgeten överskridits”. Som tur var dök där plötsligt upp en oväntad inkomst från Folksam på 700 000 kronor, annars hade försluten blivit exakt lika många kronor större alltså runt 1,5 miljoner. Att förlusten blev så här stor tillskriver man bland annat  STCC:s konkurs och vad gäller USA-resan, går det att läsa att denna var ett resultat av en inbjudan från amerikanska bilsportförbundet att övervara finalen för IndyCar i Laguna Seca. Här fick styrelsen enligt  verksamhetsberättelsen ”… också en ingående förevisning av Indycars tävlings- och säkerhetsteam och styrelsen fick besöka de team som svenskarna representerar där vi diskuterade olika frågor om utmaningarna att för svenska förare har att nå toppen. Styrelsen träffade vidare andra förare, teamägare, sponsorer, team och svenska promotorer som arbetar för att säkerställa våra förares existens på denna nivå och få lärdom om hur Svensk Bilsport kan bidra för att göra detta möjligt. Delar av styrelsen gjorde också ett studiebesök hos SFI, den amerikanska motsvarigheten till FIAs säkerhetscertifieringsorgan. I samband med vistelsen genomfördes även ett styrelsemöte och ett strategimöte, vilka var inplanerade sedan tidigare under den tid resan företogs. ”. Avslutar denna lilla odyssé av ”klokhet” med ordförande Lars Petterssons egna ord som inleder Verksamhetsberättelsen, där han konstaterar, ” Men att stävja i de negativa siffrorna från året kommer att ha högsta prioritet för det kommande verksamhetsåret”. Blir onekligen spännande att se vad som händer vid Förbundsmötet den 26 april, såvida inte Corona sätter stopp även för detta…

  *

  När nu Safarirallyt av allt att döma inte kommer att köras i juli som planerat återstår sex deltävlingar i WRC. Fortfarande hoppas de fyra inställda Argentina, Portugal, Sardinien och så senast Kenya på att få en ny datum i höst vilket jag själv inte tror så mycket på. Om så ändå sker, finns risken att det blir på bekostnad av något (eller kanske båda) av de rallyn med lång resväg från Europa, alltså Nya Zeeland och Japan. Om NZ stryks till exempel, finns där då möjlighet att pressa in kanske två europatävlingar mellan Finland i början av augusti och Turkiet i slutet av september.

  Foto: Tommy Svensson

   WRC-ledaren Sebastien Ogier hoppas att Rally Finland kan innebära omstart för VM-serien men tror samtidigt inte att mer än högst fem tävlingar till kan genomföras under 2020.

  De dyra resorna till Nya Zeeland och Japan blir besvärliga när ekonomin går ner på grund av Corona, menar Ogier i franska L´Equipe.

  Man måste få ner kostnaderna och jag hoppas vi kan köra fem tävlingar till i år, men vilka har jag ingen aning om.

  *

  En verklig tungviktare inom WRC är brittiske kommentatorn och rallyprofilen Colin Clark som numera finns hos amerikanska DirtFish. I en krönika reflekterar han över situationen där han menar att rally är en komplex sport i dessa tider.

  – Vi kan inte göra som fotboll, plocka ihop två lag, stänga en stadion och ändå spela som vanligt.

  Precis som jag påpekat om alltför omfattande tävlingsprogram i höst gör Clark om WRC, där åtta deltävlingar kanske ska pressas in under andra halvan av säsongen. 

  – En helt omöjlig situation, menar Clark.

  Foto: Tommy Svensson

  Situationen kommer att kräva dramatiska beslut menar han. Han räknar så upp att köra kortare tävlingar, att köra två tävlingar i en (back to back events) eller rally som är på totalt fyra dagar, inklusive ”recce”. Han lyfter fram Rally Sweden som ett lysande exempel på hur man kan hantera ett VM-rally, då präglat av dålig vinter och numera är det  Corona som stökar.

  Rally Sweden visade att en kraftigt avkortad tävling ändå kan bli fantastiskt spännande! 

  Mer drastiskt är det när Clark ser en möjlighet att köra WRC som ”closed events” alltså utan publik. Något som är lite enklare i länder utan den svenska allemansrätten.

  – Dramatiska och radikala lösningar men vi lever i en dramatisk och radikal tid, menar han i sin DirtFish-krönika.

  Speciellt lider han med Safari och Finland som redan pumpat in stora summor i sina tävlingar. Summor som ökar för varje dag och kan innebära ekonomisk ruin om man tvingas ställa in i sista stund. Här menar han att hela WRC och FIA har ett stort ansvar och alla måste då vara solidariska och hjälpa sina olyckskamrater ekonomiskt. Viktigast i allt detta menar Clark är ändå.

  Att vi kan försäkra oss om att vi har ett starkt och solitt mästerskap 2021 och vidare. Detta kan framöver kräva svåra beslut!

  *

  ”Motorbloggen får sin information via officiella pressreleaser, sociala medier och läsarkontakt. Även från avsändare med av dom godkända kanaler på Twitter/Facebook. Varje läsare får själv avgöra om källorna kan anses tillförlitliga. Till Motorbloggen avsänt material betraktas som OK att publicera utan restriktioner såvida inget annat anges. Mail till Motorbloggen skickas på: tommy.svensson@kristianstadsbladet.se Tommy Svensson